رویه‌های بازگرداندن کالا

اجناس الکترونیکی ارسالی به دلیل حساس بودن قابلیت بازگرداندن ندارند.